Onderzoek

Om Safe-by-Design verder te ontwikkelen en te implementeren is onderzoek onontbeerlijk. Onderzoek naar bijvoorbeeld risicobeoordeling en beleidsinstrumenten om Safe-by-Design te stimuleren en in praktijk te brengen. Ook willen we met onderzoekers in gesprek gaan over de veiligheidsaspecten die samenhangen met hun eigen onderzoek en hoe daar goed mee om te gaan. Zodat onderzoekers eenvoudiger invulling kunnen geven aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Doelen en activiteiten

Het streven van de overheid is Safe-by-Design robuust en vanzelfsprekend te maken voor onderzoekers en productontwikkelaars. Zodat onderzoekers (universitair en in het bedrijfsleven) invulling kunnen geven aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en hun rol in de veiligheidsaspecten die samenhangen met hun onderzoek(en).

Daarvoor is nog wel het een en ander nodig. Er is (praktijk)kennis nodig om Safe-by-Design in de verschillende vakgebieden daadwerkelijk in praktijk te brengen. En er zijn ondersteunende middelen, methoden en instrumenten nodig om Safe-by-Design te bevorderen. Die willen we samen met onderzoekers ontwikkelen.

Voorbeeld nanotechnologie

Recente verkenningen van Safe-by-Design rond nanomaterialen laten zien dat meer technische en wetenschappelijke kennis nodig is om veiligheid in een vroeg stadium van productontwerp in te kunnen schatten. Nederland speelt daarom een actieve rol in Europese initiatieven rond nanomaterialen en Safe-by-Design. In die initiatieven wordt gewerkt aan onder meer het ontwikkelen van test- en meetmethodes voor (eco)toxicologisch onderzoek, blootstellingsmetingen en de karakterisering van nanomaterialen, om risico’s vroegtijdig op te sporen en te voorkomen.

De voordelen van Safe-by-Design voor onderzoekers

Onderzoekers die inzetten op Safe-by-Design horen bij de koplopers op het gebied van innovatie, risicobeleid en veiligheid. Ze zijn multidisciplinair en hebben profijt van het uitwisselen van kennis en ervaring over verantwoord innoveren: onderling, met bedrijven en met de overheid, zowel nationaal als internationaal. Ze dragen bij aan functioneel en wetenschappelijk inspirerende ontwikkelingen, terwijl ze tegelijkertijd in een vroeg stadium risico’s voor mens en milieu inschatten en ondervangen. Daarbij ontwikkelen en gebruiken ze de nieuwste testmethodes en –strategieën. Zo krijgen ze een onderzoeksinstrumentarium en een mindset waarmee ze snel kunnen inspelen op de meest actuele nationale en internationale onderzoeksprogramma’s.

Samenwerking

De komende jaren gaan we met onderzoeksinstellingen en bedrijven via onder meer samenwerkingsagenda’s en onderzoeksprogramma’s werken aan een onderzoeksagenda voor Safe-by-Design. Ook op internationaal niveau gaan we verkennen hoe Safe-by-Design via onderzoeksprogramma’s verder ingevuld kan worden.

Daarnaast willen we nieuwe vormen van samenwerking tussen onderzoekers en beleidsmakers onderzoeken. Door het delen van kennis en methoden, ervaringen en nieuwe inzichten ontstaat de mogelijkheid te leren hoe de overheid Safe-by-Design kan stimuleren.

Meer informatie

Lees meer over onderzoek op: Documenten voor Onderzoek

Doe mee!

Ben jij een milieubewuste onderzoeker die graag een steentje wil bijdragen aan een veilige en gezonde leefomgeving? Wil je met ons meedenken over onderzoeksprogramma’s en samenwerkingsvormen? Meld je dan aan!

 

Cookie-instellingen